Välkommen till Knölaberget

Badstugornas paradis på fantastiska Skrea strand

Vår förening

Bildades år 2009 och består av 230 stugägare.

Redan under 1920-talet byggdes de första badstugorna i Falkenberg och Knölaberget är det äldsta området och är unikt med sin omväxlande vegetation.

Vi svarar själva för driften inom området vilket bland annat omfattar städning, sophantering, vatten, el, markfrågor etc.
Underhåller servicebyggnader, erforderlig trädvård. vatten och avloppsfrågor m.m.

Marken tillhör kommunen och för den betalar varje stugägare ett årligt arrende.

Arrendeavgiften för 2024 är 8.556 kronor och
Serviceavgiften till föreningen är i dag 2.500 kr per år.

Varje år under våren ordnar styrelsen en gemensam städdag inom området.

Vår årsstämma är förlagd i juli månad. Ordningsregler, stadgar, årsmötesprotokoll samt namn och telefonnummer till styrelseledamöterna kan ni ta del av nedan.

Styrelsen/ Knölabergets Samfällighetsförening

Ordningsregler för Knölaberget


1. Vid uthyrning av stuga ansvarar stugägare för att gäster erhåller information om Samfällighetsföreningens ordningsregler och att dessa följs.

2. Nycklar till våra servicebyggnader får absolut inte överlåtas eller lånas ut till utomstående.

3. Vid tillbyggnad av stuga skall alltid stadsbyggnadskontoret kontaktas för ansökan om bygglov. Styrelsen och grannar informeras.

4. Vid önskemål om tillbyggnad av terrasser och vindskydd skall alltid kommunens och Falkenbergs energis riktlinjer följas. Grannarna skall informeras.

5. Buskar och sly får inte avverkas utan grannens medgivande. För avverkning av träd krävs styrelsens godkännande. Detta är ett beslut fattat av Stadsbyggnadskontoret, och vår förening.

6. Områdets genomfartsvägar skall vara fria från hinder. Inga utbyggnader eller planteringar får ske i anslutning till dessa vägar.

7. Bilparkering är förbjudet inom området liksom uppställning av husvagn och tält. Det är tillåtet att köra in för av och pålastning. Styrelsen kan i vissa situationer ge ett handikapptillstånd.
8. Husdjur får ej vistas i servicebyggnaderna p.g.a. allergirisk.

9. Rökning är förbjuden inom servicebyggnaderna.

10. Alla är skyldiga att hålla rent inom och utanför servicebyggnaderna liksom inom vårt område och kring egen stuga.

11. Endast hushållssopor får läggas i sopkärlen. Det är allas skyldighet och ansvar att beakta detta. Övrigt avfall skall lämnas på Falkenbergs Sopstation. Återvinningskort
finns att låna hos styrelsen.

12. På varje stuga skall det finnas ett tydligt stugnummer.

13.För allas trevnad skall det vara lugnt och fridfullt senast kl. 23.00 i vårt område. Önskvärt är att inga större reparationer görs under högsäsong.

14. Förslag om ändringar av dessa ordningsregler kan lämnas skriftligen med namn och stugnummer till styrelsen senast 1 månad före årsstämman.

Aktuell information

  • Välkommen till Årsmöte    Vi välkomnar er till årsmöte Lördagen den 6 juli 2024 kl. 10.00.

    I tältet som finns på ”Gräddhyllan”. (Om det inte blir tillräckligt många anmälningar till 15-års festen kommer årsmötet att vara på grusplanen vid stora serviceanläggningen. Ta med egen stol i så fall.)

    Motioner lämnas löpande till styrelsen t.o.m. den 30 juni 2024.

Tidigare inlägg för Knölaberget


Värdar för Knölaberget stugägarförening

Har du något problem av praktisk natur är du välkommen att kontakta någon av oss.

Birgitta Johansson
Lena Moberg

Stuga 38

Ulf Ivarsson


Stuga 134

Björn Dahlin


Stuga 141

Styrelse Knölaberget

Christian Dawson

Ordförande
Stuga 216

Ulf Ivarsson

V. Ordf.
Stuga 134

Kerstin Nilsson

Kassör
Stuga 83

Carina Björk

Sekreterare
Stuga 157

Eva Johansson

Ledamot
Stuga 80

Micael Godtman

Ledamot
Stuga 189

Patrik Johansson

Ledamot
Stuga 77

Erik Svensson

Suppleant
Stuga 173

Anki Petterson

Suppleant
Stuga 42